Regulamin sklepu internetowego 1001mebli

Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży internetowej prowadzonej przez Sklep Internetowy znajdujący się pod domeną www.1001mebli.pl, który prowadzony jest przez „IMO Dawid Gąsiorowski” z siedzibą w Osiek 97, 55-200 Oława.

Podmiot został wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem REGON: 022396328, NIP 9121859418.

 • 1 Definicje
 • Cena –wartość towaru, która została podana przez Sprzedawcę w Polskich złotych na portalu www.1001mebli.pl . Jednocześnie wskazane na niniejszej stronie kwoty są wartościami brutto, które zawierają podatek VAT lecz nie uwzględniają kosztów wysyłki
 • Konsument- osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
 • Kupujący-oznacza osobę pełnoletnią posiadającą zdolność czynności prawnych, która po złożeniu zamówienia przystępują do warunków umowy określonych w niniejszym Regulaminie
 • Osoba fizyczna – osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, czyli zdolność do praw
  i obowiązków wynikających z kodeksu cywilnego
 • Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki oraz prawa i obowiązki stron wynikające z przystąpienia do umowy
 • Rękojmia – zgodnie z art. 556-576 kodeksu cywilnego określa obowiązki sprzedającego wynikłe z wad fizycznych oraz prawnych sprzedanego przedmiotu
 • Sklep Internetowy- serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego, dostępny pod domeną www.1001mebli.pl
 • Sprzedający- osoba fizyczna albo prawna dokonująca sprzedaży towaru oferowanego na serwisie internetowym www.1001mebli.pl
 • Towar – dostępny w Sklepie Internetowym produkt będący rzeczą ruchomą
 • Umowa zawarta na odległość – w myśl art.2.1 ustawy o prawach konsumenta, umowa zawarta z konsumentem w ramach bez fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środka porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
 • Wada fizyczna – występuje w sytuacji, gdy istniała zarówno przed wydaniem rzeczy lub gdy jej powstanie miało miejsce po wydaniu rzeczy, ale z przyczyny tkwiącej już uprzednio
  w rzeczy wydanej.

§2 Zamówienie Towaru

 1. Znajdujące się na portalu www.1001mebli.pl Towary stanowią zaproszenie dla Kupującego do przystąpienia do Umowy Sprzedaży do uprzednim złożeniu oferty, zgodnie z §2 pkt. 2 Regulaminu
 2. Kupujący składając ofertę zakupu wybranego wcześniej Towaru, który znajduje się
  w „koszyku”, zobowiązany jest do uzupełnienia formularzu następującymi informacjami:

a)      Imię i Nazwisko bądź nazwa firmy

b)      Adres dostawy

c)       Numer Telefonu

d)      Adres e-mail

e)      Sposób zapłaty, zgodnie z opcjami jakimi dysponuje Sprzedający

f)       Sposób doręczenia Towaru w opcjach wskazanych przez Sprzedającego

g)      Zaakceptowania warunków Umowy znajdujących się w niniejszym Regulaminie

Udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („ustawa o ochronie danych osobowych”)

 1. W miejscu tym Sprzedający zaznacza, że koszt dostawy Towaru ponosi Kupujący, a Cena Towaru nie uwzględnia niniejszych kosztów
 • 3 Zawarcie Umowy
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą uzupełnienia formularza oraz :

a)      Wybrania opcji płatności za pobraniem Towaru;

b)      Wybraniu opcji płatności na raty;

c)       Zapłaty Ceny Towaru przy korzystaniu z metody:

 • dotpay
 • e-przelew
 • transferuj.pl
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową/debetową

 

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Ceny w terminie 7 dni w przypadku wybrania opcji płatności określonej w §3 pkt. 1c Regulaminu, pod rygorem uznania Umowy Sprzedaży za niezawartą.
 2. Z chwilą spełnienia warunków określonych w §3 pkt. 1 i 2 Regulaminu, Kupujący skutecznie przystąpił do Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Tym samym wobec stron powstał stosunek cywilnoprawny określający prawa i obowiązki stron wynikające z ustawy o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.

 

§4 Wykonanie Umowy

 1. Sprzedający oświadcza, że dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Zakupiony Towar dostarczany jest na adres Kupującego wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Doręczona Kupującemu przesyła powinna zostać sprawdzona w obecności kuriera, aby ocenić kompletność przesyłki oraz stan opakowania.
 4. W przypadku naruszenia przesyłki i uszkodzeniu zakupionego Towaru należy:

a)      Odmówić przyjęcia przesyłki i uzupełnić stosowny protokół, który znajduje się
w posiadaniu kuriera

b)      Powiadomić niezwłocznie Sprzedającego o przyczynie nie podjęcia przesyłki pod numerem telefonu: 667 489 979 bądź adresem e-mail: sklep@1001mebli.pl

 1. Czas doręczenia przesyłki liczony jest w dniach roboczych i składa się na niego:

a)      Termin wysłania przesyłki określony przy wybranym produkcie

b)      Termin doręczenia przesyłki określony jest przez kuriera, zgodnie z wybraną usługą

 1. Nie odebranie przesyłki w zakreślonym przez kuriera terminie bądź dwukrotnym awizowaniem przesyłki wiąże się z odesłaniem zakupionego Towaru do Sprzedającego. Wówczas Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym celem ponownego ustalenia adresu doręczenia przesyłki. Jednocześnie ponownym kosztem doręczenia zakupionego Towaru zostaje obciążony Kupujący.

 

 • 5 Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin ten liczony jest od dnia odebrania Towaru.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy według załączonego do Regulaminu wzoru, należy przesłać w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem na adres doręczeń Sprzedającego: Osiek 97, 55-200 Oława.
 3. Z chwilą odstąpienia od Umowy, Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem rzeczy tj. opakowania, nadania przesyłki, zabezpieczenia.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości zakupionej rzeczy, wobec korzystania z niej w nieodpowiedni sposób. W związku z powyższym:

a)      Zakupiony Towar po rozpakowaniu może zostać poddany oględzinom celem weryfikacji stanu eksploatacji oraz pod kątem używalności,

b)      W przypadku widocznych śladów użycia, które nie stanowiły cech do oceny zakupionego Towaru, Kupujący może zostać obciążony koszami związanymi z obniżeniem wartości Towaru.

 

 • 6 Reklamacja
 1. Reklamacje w sprawach zakupionego Towaru mogą być wnoszone z tytułu: wady fizycznej oraz wady prawnej przedmiotu przy zastosowaniu przepisów rękojmi znajdujących się
  w kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacja powinna zostać wniesiona pisemnie wraz z własnoręcznym podpisem drogą mailową na adres: sklep@1001mebli.pl bądź drogą listowną na adres Sprzedającego wskazany w §5 pkt. 2 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać:

a)      Imię i Nazwisko

b)      Informacje identyfikującą reklamowany Towar

c)       Przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem

d)      Roszczenie Kupujące w związku z wadą Towaru

e)      Datę i podpis reklamującego

 1. Kupujący z chwilą skorzystania z prawa do reklamacji przy zastosowaniu rękojmi ma obowiązek zwrócić niniejszy Towar na adres doręczeń Sprzedającego wskazany w §5 pkt. 2 Regulaminu
 2. Koszty związane z doręczeniem wadliwego Towaru pokrywa Sprzedający.
 3. Sprzedający odpowiada na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej odebrania. Natomiast
  w przypadku zaniechania terminu, reklamacje uznaje się za zasadną i uwzględnioną.
 4. Spór cywilnoprawny pomiędzy Kupującym będącym Konsumentem a Sprzedającym rozwiązany może być również zakończony:

a)      Polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;

b)      Przy pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich.
Inspektoratach Inspekcji Handlowej

 • 7 Gwarancja
 1. Gwarancja jest fakultatywnym zobowiązaniem gwaranta/producenta w stosunku do kupującego powstające w razie, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości wskazanych
  w oświadczeniu gwarancyjnym.
 2. Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie, gdy kupiony Towar posiadał niniejsze oświadczenie producenta o jej udzieleniu.
 3. Gwarant samodzielnie określa swoje obowiązki wobec kupującego.
 • 8 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Kupujący zezwala na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 2. Dane osobowe wskazane w formularzu oraz koncie profilowym konsumenta przetwarzane będą wyłącznie na użytek Sprzedającego w celu zapewnienia właściwej obsługi zamówień klientów bądź poinformowania o nowych promocjach.
 3. Wskazanie niepełnych bądź nieprawdziwych danych w formularzu zgłoszeniowym skutkować będzie brak możliwości w realizacji zamówienia.
 4. Kupujący wyraża, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla Dostawcy w zakresie niezbędnym do doręczenia zakupionego Towaru.
 5. Administratorem danych jest Sprzedający „IMO Dawid Gąsiorowski” prowadzący działalność gospodarczą pod domeną www.1001mebli.pl
 • 9 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa,
  w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2017 r.

 

 

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta oraz

Adres konsumenta

 

       Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta

 

 

 

 


Odbierz swoje

 15zł Co zyskujesz?

- 15zł na pierwsze zakupy za min. 150zł
- Pierwszy dowiesz się o promocjach, konkursach, wyprzedażach
- Uzyskasz dostęp do ofert specjalnych
Jak skorzystać?

Dołącz do KLUBU 1001mebli.pl
poodając poniżej Swój adres e-mail.