I. Regulamin

II. Polityka prywatności

Regulamin sklepu internetowego 1001mebli.pl

Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży internetowej prowadzonej przez Sklep Internetowy znajdujący się pod domeną www.1001mebli.pl, który prowadzony jest przez „IMO Dawid Gąsiorowski” z siedzibą w Osiek 97, 55-200 Oława.

Podmiot został wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem REGON: 022396328, NIP 9121859418.

§1 Definicje

 • Cena –wartość towaru, która została podana przez Sprzedawcę w Polskich złotych na portalu 1001mebli.pl . Jednocześnie wskazane na niniejszej stronie kwoty są wartościami brutto, które zawierają podatek VAT lecz nie uwzględniają kosztów wysyłki
 • Konsument- osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
 • Kupujący-oznacza osobę pełnoletnią posiadającą zdolność czynności prawnych, która po złożeniu zamówienia przystępują do warunków umowy określonych w niniejszym Regulaminie
 • Osoba fizyczna – osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, czyli zdolność do praw i obowiązków wynikających z kodeksu cywilnego
 • Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki oraz prawa i obowiązki stron wynikające z przystąpienia do umowy
 • Rękojmia – zgodnie z art. 556-576 kodeksu cywilnego określa obowiązki sprzedającego wynikłe z wad fizycznych oraz prawnych sprzedanego przedmiotu
 • Sklep Internetowy- serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego, dostępny pod domeną 1001mebli.pl
 • Sprzedający- osoba fizyczna albo prawna dokonująca sprzedaży towaru oferowanego na serwisie internetowym 1001mebli.pl
 • Towar – dostępny w Sklepie Internetowym produkt będący rzeczą ruchomą
 • Umowa zawarta na odległość – w myśl art.2.1 ustawy o prawach konsumenta, umowa zawarta z konsumentem w ramach bez fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środka porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
 • Wada fizyczna – występuje w sytuacji, gdy istniała zarówno przed wydaniem rzeczy lub gdy jej powstanie miało miejsce po wydaniu rzeczy, ale z przyczyny tkwiącej już uprzednio w rzeczy wydanej.

§2 Zamówienie Towaru

 1. Znajdujące się na portalu 1001mebli.pl Towary stanowią zaproszenie dla Kupującego do przystąpienia do Umowy Sprzedaży do uprzednim złożeniu oferty, zgodnie z §2 pkt. 2 Regulaminu
 2. Kupujący składając ofertę zakupu wybranego wcześniej Towaru, który znajduje się
  w „koszyku”, zobowiązany jest do uzupełnienia formularzu następującymi informacjami:

a)      Imię i Nazwisko bądź nazwa firmy

b)      Adres dostawy

c)       Numer Telefonu

d)      Adres e-mail

e)      Sposób zapłaty, zgodnie z opcjami jakimi dysponuje Sprzedający

f)       Sposób doręczenia Towaru w opcjach wskazanych przez Sprzedającego

g)      Zaakceptowania warunków Umowy znajdujących się w niniejszym Regulaminie

h)     Udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („ustawa o ochronie danych osobowych”)

 1. W miejscu tym Sprzedający zaznacza, że koszt dostawy Towaru ponosi Kupujący, a Cena Towaru nie uwzględnia niniejszych kosztów

§3 Zawarcie Umowy

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą uzupełnienia formularza oraz :

a)      Wybrania opcji płatności za pobraniem Towaru;

b)      Wybraniu opcji płatności na raty;

c)       Zapłaty Ceny Towaru przy korzystaniu z metody:

 • dotpay
 • e-przelew
 • transferuj.pl
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową/debetową

 

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Ceny w terminie 7 dni w przypadku wybrania opcji płatności określonej w §3 pkt. 1c Regulaminu, pod rygorem uznania Umowy Sprzedaży za niezawartą.
 2. Z chwilą spełnienia warunków określonych w §3 pkt. 1 i 2 Regulaminu, Kupujący skutecznie przystąpił do Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Tym samym wobec stron powstał stosunek cywilnoprawny określający prawa i obowiązki stron wynikające z ustawy o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.

 

§4 Wykonanie Umowy

 1. Sprzedający oświadcza, że dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Zakupiony Towar dostarczany jest na adres Kupującego wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Doręczona Kupującemu przesyła powinna zostać sprawdzona w obecności kuriera, aby ocenić kompletność przesyłki oraz stan opakowania.
 4. W przypadku naruszenia przesyłki i uszkodzeniu zakupionego Towaru należy:

a)      Odmówić przyjęcia przesyłki i uzupełnić stosowny protokół, który znajduje się w posiadaniu kuriera

b)      Powiadomić niezwłocznie Sprzedającego o przyczynie nie podjęcia przesyłki pod numerem telefonu: 667 489 979 bądź adresem e-mail: [email protected]

 1. Czas doręczenia przesyłki liczony jest w dniach roboczych i składa się na niego:

a)      Termin wysłania przesyłki określony przy wybranym produkcie

b)      Termin doręczenia przesyłki określony jest przez kuriera, zgodnie z wybraną usługą

 1. Nie odebranie przesyłki w zakreślonym przez kuriera terminie bądź dwukrotnym awizowaniem przesyłki wiąże się z odesłaniem zakupionego Towaru do Sprzedającego. Wówczas Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym celem ponownego ustalenia adresu doręczenia przesyłki. Jednocześnie ponownym kosztem doręczenia zakupionego Towaru zostaje obciążony Kupujący.

 

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin ten liczony jest od dnia odebrania Towaru.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy według załączonego do Regulaminu wzoru, należy przesłać w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem na adres doręczeń Sprzedającego: Osiek 97, 55-200 Oława.
 3. Z chwilą odstąpienia od Umowy, Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem rzeczy tj. opakowania, nadania przesyłki, zabezpieczenia.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości zakupionej rzeczy, wobec korzystania z niej w nieodpowiedni sposób. W związku z powyższym:

a)      Zakupiony Towar po rozpakowaniu może zostać poddany oględzinom celem weryfikacji stanu eksploatacji oraz pod kątem używalności,

b)      W przypadku widocznych śladów użycia, które nie stanowiły cech do oceny zakupionego Towaru, Kupujący może zostać obciążony koszami związanymi z obniżeniem wartości Towaru.

§6 Reklamacja

 1. Reklamacje w sprawach zakupionego Towaru mogą być wnoszone z tytułu: wady fizycznej oraz wady prawnej przedmiotu przy zastosowaniu przepisów rękojmi znajdujących się w kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacja powinna zostać wniesiona pisemnie wraz z własnoręcznym podpisem drogą mailową na adres: [email protected] bądź drogą listowną na adres Sprzedającego wskazany w §5 pkt. 2 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać:

a)      Imię i Nazwisko

b)      Informacje identyfikującą reklamowany Towar

c)       Przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem

d)      Roszczenie Kupujące w związku z wadą Towaru

e)      Datę i podpis reklamującego

 1. Kupujący z chwilą skorzystania z prawa do reklamacji przy zastosowaniu rękojmi ma obowiązek zwrócić niniejszy Towar na adres doręczeń Sprzedającego wskazany w §5 pkt. 2 Regulaminu
 2. Koszty związane z doręczeniem wadliwego Towaru pokrywa Sprzedający.
 3. Sprzedający odpowiada na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej odebrania. Natomiast w przypadku zaniechania terminu, reklamacje uznaje się za zasadną i uwzględnioną.
 4. Spór cywilnoprawny pomiędzy Kupującym będącym Konsumentem a Sprzedającym rozwiązany może być również zakończony:

a)      Polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;

b)      Przy pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§7 Gwarancja

 1. Gwarancja jest fakultatywnym zobowiązaniem gwaranta/producenta w stosunku do kupującego powstające w razie, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym.
 2. Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie, gdy kupiony Towar posiadał niniejsze oświadczenie producenta o jej udzieleniu.
 3. Gwarant samodzielnie określa swoje obowiązki wobec kupującego.

§8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Kupujący zezwala na przetwarzanie danych osobowych
 2. Kupujący wyraża, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla Dostawcy w zakresie niezbędnym do doręczenia zakupionego Towaru.
 3. Administratorem danych jest Sprzedający „IMO Dawid Gąsiorowski” prowadzący działalność gospodarczą pod domeną 1001mebli.pl.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2017 r.

II. Polityka prywatności serwisu 1001mebli.pl

 1. Informacje ogólne – Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług oferowanych poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest IMO Dawid Gąsiorowski z siedzibą w Osiek 97, 55-200 Oława, NIP 9121859418.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis 1001mebli.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.